การปฏิบัติต่อพระสงฆ์

กราบพระต้องกราบ 3 ครั้งแบบเบญจางคประดิษฐ์

กราบครั้งที่ 1 กราบพระพุทธเจ้า ให้ระลึกว่า พุทโธ
กราบครั้งที่ 2 กราบพระธรรม ให้ระลึกว่า ธัมโม
กราบครั้งที่ 3 กราบพระสงฆ์ ให้ระลึกว่า สังโฆ

2.สนทนาด้วยความเคารพ โดยการประนมมือ

3.ตั้งใจฟังธรรมด้วยอาการสงบ

4.ไม่พูดคุยกันในขณะที่ท่านแสดงธรรม หรือให้โอวาท ไม่พูดสอดแทรกในระหว่างนั้น

5.การถวายหรือประเคนสิ่งของ ควรนำของเข้าไปใกล้พระ ผู้รับประมาณ ๑ ศอก
จับของที่จะประเคนด้วยมือทั้งสอง ยกขึ้นสูงเล็กน้อย
ถวายด้วยความนอบน้อม ถ้าผู้ประเคนเป็นหญิง
ให้วางสิ่งของลงบนผ้าที่พระสงฆ์ปูรับ และถวายตามลำดับองค์สงฆ์ ตั้งแต่พระเถระลงมา

6.อย่าถวายปัจจัย(เงิน) จงถวายเป็นใบปวารณา ที่เขียนระบุจำนวนไว้
พร้อมกับลงชื่อผู้ถวาย ส่วนปัจจัย(เงิน) ให้นำมอบไว้กับไวยาวัจกร หรือลูกศิษย์พระรักษาไว้ให้ท่าน

7.การถวายสิ่งของที่เป็นอาหาร เมื่อเลยเวลาฉันอาหารแล้ว
ควรใช้วิธีบอกกล่าวเพื่อให้ท่านได้อนุโมทนา

8.อาหารที่ถวายแล้ว ไม่จับอีก ถ้าจับแล้วต้องถวายใหม่

9.อาหารประเภทพืช ผัก ผลไม้
ที่สามารถนำไปลูกขึ้นได้โดย หัว ราก ลำต้น เมล็ด เช่น ผักบุ้ง มะเขือ ส้ม องุ่น ฯลฯ
ก่อนจะถวายพระ ต้องทำวินัยกรรมด้วยการใช้ของแหลมคม ตัด แทง
หรือ จับผัก ผลไม้ เด็ดให้ขาด
เมื่อพระท่านกล่าวคำว่า กัปปิยัง กะโรหิ แล้ว โยมกล่าวคำว่า กัปปิยัง ภัณเต
พร้อมกับทำวินัยกรรมคือ ตัดให้ขาด จึงถวายท่านได้

10.การนิมนต์พระ ควรระมัดระวังความเหมาะสมของสถานที่ อาชีพ เวลาและสุขภาพของท่านด้วย