บุคคลากร

ของ วัดทิพวนาราม หนองหาร เชียงใหม่
จำนวนพระสงฆ์ ภายในวัดทิพวนาราม ขณะนี้

พระครูวิชิต วรคุณ พระสยาม พระธีรพงศ์ ธีรปญโญ
พระสมยศ ติสวงโส พระสุรสิทธิ์ ฐิติสีโล