ปฏิทินกิจกรรม

ของวัดทิพวนาราม หนองหาร หากมีการทำบุญใหญ่ ๆ นอกจากวันสวดมนต์ กิจกรรมรักษาและทนุบำรุง และเผยแผ่พระพุทธศาสนาในวันพระและการรับนิมนต์ของพระสงฆ์ในวัดไปงานทำบุญโดยทั่ว ๆ ไปแล้ว ทางวัดจะนำข่าวสารและกิจกรรม การทำบุญใหญ่ ๆ มาให้

พุทธศาสนิกชน

ได้ทราบ เพื่อเป็นการเชิญชวนร่วมทำบุญ สร้างกุศลกับทางวัดและพุทธศาสนิกชนท่านอื่น ๆ ร่วมกัน เพื่อละความตระหนี่ มีความสามัคคี และปาวารณาตน เป็นพุทธมามกะ
งานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนได้สำเร็จไปแล้วด้วยความเรียบร้อย ขอเจริญพรกับผู้ร่วมทำบุญกับทางวัดทุกท่าน

โครงการ บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปี 2559 ที่วัดทิพวนาราม

ปฏิทินกิจกรรม watthipwanaram-กรวดน้ำ ดำหัวพระสงฆ์ ณ วัดหนองหาร