พุทธประวัติ

เจ้าชายสิทธัตถะ

คือพระนามเดิมของ องค์สัมมาสัมพุทธเจ้า สมัยที่ท่านทรงเป็นพระราชโอรสของ พระเจ้าสุทโธทนะ และพระนางสิริมหามายา
พระเจ้าสุทโธทนะ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์แห่งศากยวงศ์ แคว้นสักกะ มีกรุงกบิลพัสดุ์ เป็นเมืองหลวง ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของดินแดนชมพูทวีป ในปัจจุบันคือประเทศเนปาล

พระนางสิริมหามายา

แห่งโกลิยะวงศ์ทรงประสูติที่แคว้นโกลิยะมีกรุงเทวทหะเป็นเมืองหลวง ซึ่งปัจจุบันอยู่ในเขตของประเทศเนปาล
เจ้าชายสิทธัตถะ ได้เสด็จออกผนวชถือเพศบรรพชิตหรือที่เรียกว่านักบวช เมื่อทรงมีพระชนม์ได้ 29 พรรษา สาเหตุที่พระองค์ทรงออกผนวช เพราะทรงได้เห็นความจริงของชีวิตของมนุษย์ คือ การเกิด การแก่ การเจ็บ การตาย ซึ่งเรียกได้ว่า เทวทูตทั้ง 4 ในขณะที่พระองค์ทรงเสด็จประพาสนอกพระราชวัง

พระนามของพระองค์หลังจากที่ทรงผนวชแล้ว คือพระสิทธัตถะโคตรมะ พระองค์ได้ทรงเดินทางไปยังแคว้นมคธ เพื่อศึกษาและแสวงหาหนทางที่จะดับทุกข์ ซึ่งจะรวบรวมคร่าว ๆ ได้ 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 พระองค์ทรงฝึกปฏิบัติโยคะ กับ ท่านอาฬารดาบส และ ท่านอุทกดาบส แต่ทรงเห็นว่าไม่ใช่หนทางพ้นทุกข์ พระองค์ทรงเปลี่ยนวิธีการเป็น
ขั้นตอนที่ 2 พระองค์ได้ทรงใช้วิธีทรมารพระวรกายให้ลำบาก ที่เรียกว่าการบำเพ็ญตบะ เช่น ทรงเปลือยพระกาย ตากแดด ตากฝน ฉันมูลโค และนอนบนหนามแหลมคม และหลาย ๆ ทางที่จะทรงทรมาณพระวรกาย แต่ทรงเห็นว่าไม่ใช่หนทางพ้นทุกข์ พระองค์ก็ทรงเปลี่ยนวิธีการเป็น
ขั้นตอนที่ 3 คือการกระทำในสิ่งที่ยากยิ่ง เช่น การ กัดฟัน กลั้นลมหายใจ และอดอาหาร หรือที่เรียกว่าการบำเพ็ญทุกรกิริยา แต่ทรงเห็นว่าไม่ใช่หนทางพ้นทุกข์ พระองค์ก็ทรงกลับไปฉันพระกระยาหารและเปลี่ยนวิธีการเป็น
ขั้นตอนที่ 4ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้าย คือทรงใช้พระปัญญาคิดและค้นหาเหตุและผล การปฏิบัติจิตและการดำเนินชีวิตแบบสายกลาง ซึ่งขั้นตอนนี้เรียกว่า การบำเพ็ญเพียรทางจิต
พระพุทธเจ้าทรง ทรงใช้เวลาถึง 6 ปี จึงจะสำเร็จและทรงตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือที่เรียกว่าวันวิสาขะ เมื่อมีพระองค์ทรงมีพระชนม์ได้ 35 พรรษา ก่อนพุทธศักราช 45 ปี

ฟังประวัติพระพุทธเจ้า

นอกจากประวัติของพระพุทธองค์โดยย่อแล้ว ภายในเว็บไซต์นี้จะทยอยนำเสียงอ่านหนังสือ พุทธประวัติจากพระโอษฐ์ ซึ่งท่านพุทธทาส อินทปัญโญ แห่งวัดโมกขพลาราม ไชยา ได้เขียน เรียบเรียงและทางธรรมทาน มูลนิธิได้นำเผยแพร่เป็นธรรมทาน
รัชนีวรรณ (อึ่ง) อุ่นใจได้ตั้งใจอ่านและขอมีโอกาสมีส่วนร่วมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้วยการอ่านพุุทธประวัติ ตอบสนอง จุดประสงค์ของท่านพุทธทาสและของตน

พุทธประวัติ