คาถาต่าง ๆ

คาถาหลากหลาย จากวัดทิพวนาราม หนองหาร เชียงใหม่

คำถวายพระพุทธรูป

อิมัง ยะมัง ภันเต พุทธะรูปัง ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สุธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมัง พุทธะรูปัง ปะฎิคคันหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัต ตัง หิตายะ สุขายะ ฯ

คำแปล

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย พระพุทธรูป แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์ จงรับซึ่งพระพุทธรูปนี้ เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนานเทอญฯ

คำถวายสังฆทาน(เพื่อความสุขความเจริญแก่ตัวท่านเอง

อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารนิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ ภัตตานิ สะปะริวารนิ ปะฏิคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายา สุขายะฯ

คำแปล

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ซึ่งภัตตาหาร กับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์จงรับซึ่งภัตตาหาร กับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ทั้งหลาย สิ้นกาลนานเทอญฯ

คำถวายสังฆทาน(เพื่ออุทิศให้แก่ผู้ตาย)

อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ ภัตตานิ สะปะริวารนิ ปะฏิคัณหาตุ อัมหากัญเจวะ มาตาปิตุอาทีนัญจะ ญาตะกานัง กาละกะตานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะฯ

คำแปล

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ซึ่งภัตตาหาร กับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์จงรับซึ่งภัตตาหาร กับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ เพื่อประโยชน์ และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย มีบิดา มารดา เป็นต้น ผู้ทำกาลล่วงลับไปแล้วด้วย สิ้นกาลนานเทอญฯ

พระคาถายอดธรรม

นะโม พุทธายะ นะจงให้จงหมาน พุทบาทาจงให้ ยะเปิดไว้ให้เห็น ธารักษาไว้ไม่ให้เสีย พุทธะปิฏิเสวะโส ปะฏิเสวามิฯ
ผู้ใดตั้งใจให้มั่น หมั่นภาวนา จะรู้แจ้งหมด ไม่ว่าจะมองไปทางใด จะเห็นหมด สามารถเห็นอย่างแจ่มแจ้ง

พระคาถามหาลาภ

อมสีวะลี จะ มะหานามัง อิทานะ เทวา จะ พราหมะณา มะนุสสะปุริสะราชาอิตถิ มหาลาภัง ภะวิสะติ เอหิ ลาภัง เอหิ เมตตัง สุวัณณาราชิ เอกมุตตัง ปิยัง อาคัจเฉยยะ อาคัจฉะหิ มะมะฯ

พระคาถามหาจังงัง

นะหิจังงัง นะบังตังนะบังจิตตัง นะโมหิจังงัง โมบังตัง โมบังจิตตัง โมพุทหิจังงัง พุทบังตัง พุทบังจิตตัง พุทธาหิ จังงัง ธาบังตัง ธาบังจิตตัง ธายะหิจังงัง ยะบังตัง ยะบังจิตตังฯ

พระคาถานี้ภาวนาไว้เป็นมหาจังงังอย่างประเสริฐ ศัตรูมิอาจจะทำร้ายเราได้เลย อ้าปากมิออก

คาถาเมตตามหานิยม

นะ เมตตา โม กรุณา พุท ปรารี ธา ยินดี ยะ เอ็นดู สารพัดศัตรู วินาสสันตุ อิติปิโส ภะคะวา เห็นหน้าวาจา เอ็นดูด้วย นะโม พุทธายะ

คาถาค้าขายร่ำรวย

พระธัมเมตตาลูกนี้ให้เจริญทุก ๆ วัน จะมีลาภ รวยมาก แต่ให้ความสัจจะ ความจริง อย่าโกหกเขาและให้มีศีลธรรมด้วยดี พระเมตตาลูกนี้ดีมาก

ปิโย ปิยัง เมตตัง กะรุณัง มุทิตัง อุเบกขัง พุทธะเมตตัง จิตตัง มะมะ ธัมมะเมตตัง จิตตัง มะมะ สังฆะเมตตัง จิตตัง นะเมตังจิตตัง มะมะ มะเมตตังจิตตัง มะมะ ภะเมตตังจิตตัง มะมะ ธะเมตตัง จิตตัง มะมะ อุมะนะ พุทธานุภาวะนะ ยะชะละวะสะหะมะฯ

บทแผ่เมตตา(ย่อ)

สัพเพ สัตตา สะทา โหนตุ อะเวรา สุขะ ชีวีโน
ขอปวงสัตว์ทั้งหลาย จงเป็นผู้อย่าได้มีเวรต่อกันและกัน จงเป็นผู้ดำรงชีพอยู่เป็นสุข ทุกเมื่อเทอญ
กะตัง ปุญญัง พะลัง มัยหัง สัพเพ ภาคี ภะวันตุเต
ขอปวงสัตว์ ทั้งสิ้นนั้น จงเป็นผู้มีส่วนได้เสวยผลบุญ อันข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้วนั้นเทอญ

คำถวายผ้าป่า

อิมานิ มะยัง ภันเต ปังสุกูละจีวะรานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ ปังสุกูละจีวะรานิ สะปาริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะฯ

คำแปล

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ผ้าบังสุกุลจีวร กับทั้งบริวารเหล่านี้ แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าบังสุกุลจีวร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนานเทอญฯ

คำถวายผ้าเทียนพรรษา

ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ปะฏิชานาตุ มะยัง ภันเต เอตัง ปะทีปะยุคัง สะปะริวารัง เตมาสัง พุทธัสสะ ปูชะนัตถายา อิมัสมิง อุโปสะถาคาเร นิยาเทมะ สาธุ โน ภันเต อะยัง เตมาสัง พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ ปะทีปะยุคัสสะ ทานัสสะ อานิสังโส อัมหากัง เจวะ มาตาปิตุอาทีนัญจะ ปิยะปะนานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ

คำแปล

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์จงรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายเทียนเล่มนี้ พร้อมกับของบริวารให้ ณ พระอุโบสถนี้ เพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดพรรษา ขออานิสงส์แห่งการถวายเทียนเล่มนี้ เพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดพรรษานี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเป็นไปเพื่อประโยชน์ และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย แก่ปิยชนทั้งหลาย มีบิดา มารดาเป็นต้นด้วย ตลอดกาลนานเทอญฯ

คำถวายผ้ากฐิน

อิมัง ภันเต สะปะริวารัง กะฐินะจีวะระทุสสัง สังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต สังโฆ อิมัง สะปะริวารัง กะฐินะทุสสัง ปะฏิคคัณหาตุ
ปะฏิคคะเหตวา จะ อิมินา ทุสเสนะ กะฐินัง อัตถะระตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ

ทุติยัมปิ…………………..

ตะติยัมปิ…………………

คำแปล

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ผ้ากฐินจีวรกับทั้งบริวารนี้ แด่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์จงรับผ้ากฐิน กับทั้งบริวารนี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย และเมื่อรับแล้วขอจงกรานใช้กฐินด้วยผ้านี้ เพื่อประโยชน์ และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนานเทอญฯ