วันเข้าพรรษา 2560

วันเข้าพรรษา 2560 ต่อเนื่องจากวันอาสาฬหบูชา ทำบุญที่วัดหนองหาร

ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนมาร่วมกัน ทำบุญวันเข้าพรรษา  ซึ่งปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม เพื่อพระพุทธศาสนา  วันเข้าพรรษา 2560 ต่อเนื่องจากวันอาสาฬบูชา ทำบุญที่วัดหนองหาร หรือวัดทิพวนาราม

วันเข้าพรรษา 2560 ทำบุญวันเข้าพรรษา

ประเพณีเข้าพรรษา  มีมานาน ตั้งแต่สมัยพุทธกาล ในปีนี้ ในวันที่ 30 มิถุนายน ที่ผ่านมา ด้วยความร่วมมือของ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหาร กลุ่มพัฒนาสตรี ผู้สูงอายุเด็กและเยาวชน  และชาวบ้านจากหลาย ๆ หมู่บ้าน ได้ร่วมมือกันจัดการให้มีการได้รับการ ฝึกอบรมเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดอบรมการหล่อเทียนเข้าพรรษา ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ ที่เทศบาลตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จุดประสงค์หลังจากนั้น เพื่อแห่ขบวน นำเทียนพรรษาไปถวายวัดต่าง ๆ ในเทศบาลตำบลหนองหาร  หนึ่งในนั้นคือ วัดทิพวนาราม หรือว่า วัดหนองหาร เชียงใหม่

ขบวนแห่เทียนพรรษา

ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม จะมีการจัดตั้งและแห่ ขบวนเทียนพรรษา  ที่ผู้เข้ารับการอบรมได้ช่วยกันทำ นำไปตามหัววัดต่าง ๆ ในเทศบาลตำบลหนองหาร ดังนี้
เวลา 13.00 น. จัดตั้งและพร้อมกันที่เทศบาลตำบลหนองหาร เพื่อที่จะเคลื่อนขบวนถึงวัดวิเวการราม หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหาร
เวลา 13.45 น. เคลื่อนขบวนถึงวัดเกษตรใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองหาร
เวลา 14.30 น. เคลื่อนขบวนถึงวัดแม่เตาไห หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหาร
เวลา 15.00 น. เคลื่อนขบวนถึงวัดทิพวนาราม หรือวัดหนองหาร หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหาร

พิธีการถวายเทียนพรรษา ณ วัดทิพวนาราม
หลังจากที่ขบวนแห่เทียนเข้าพรรษามาถึง ก็จะมีพิธีการถวายเทียนพรรษา ด้วยการเริ่มต้นกล่าวถวายเทียน  พิธีถวายเทียน ผ้าอาบน้ำฝน และกรวดน้ำรับพรจากพระสงฆ์
เวลา 16.30 น. เสร็จสิ้นกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาไปสู่หัววัดต่าง ๆ

คำถวายเทียนพรรษา

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ  (ว่า 3 จบ)
ยัคเฆ ภันเต, สังโฆ ปะฏิชานาตุ มะยัง ภันเต เอตัง ปะทีปะยุคัง
สะปะริวารัง เตมาสัง พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ อิมัสมิง อุโปสะถาคาเร
นิยาเทมะ สาธุ โน ภันเต อะยัง เตมาสัง พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ ปะทีปะยุคัสสะ ทานัสสะ อานิสังโส อัมหากัญ เจวะ มาตาปิตุอาทีนัญจะ
ปิยะปะนานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ
คำแปลคำกล่าวคำถวายเทียนพรรษา

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์จงรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบถวายเทียนเล่มนี้ พร้อมกับของบริวาร ไว้ ณ อุโบสถนี้ เพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดพรรษา ขออานิสงส์แห่งการถวายเทียนเล่มนี้  เพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดพรรษานี้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
จงเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย แก่ปิยชนทั้งหลาย มีบิดามารดาป็นต้นด้วย ตลอดกาลนานเทอญ

สามารถอ่านต่อที่หนังสือสวดมนต์ของวัดทิพวนาราม หนองหาร หน้าที่ 90 พิมพ์ครั้งที่ 5 วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ 2552

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *