วันมาฆบูชา 2560 Magha Puja Day

วันมาฆบูชา เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3

เป็นเหตุการณ์ที่ พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า พระอรหันต์ทั้งหมด จำนวน 1,250 รูป มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ โดยมิได้นัดหมาย และเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ วันมาฆบูชา 2560 Magha Puja Day วันสำคัญในพุทธศาสนาณ วัดทิพวนาราม ตรงกับวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์

ความหมายของคำว่ามาฆบูชา วันมาฆบูชา 2560 Magha Puja Day

คำว่า มาฆะ เป็นชื่อของเดือน 3 ย่อมาจากคำว่า มาฆบุรณมี หมายถึง การบูชาพระในวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะตามปฏิทินของอินเดีย  หรือเดือน 3 นั่นเอง

การกำหนดวันมาฆบูชา

การกำหนดวันมาฆบูชาตามปฏิทินจันทรคติของไทย จะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 แต่ถ้าปีใดมีเดือนอธิกมาส คือมีเดือน 8 สองครั้ง วันมาฆบูชาก็จะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 และมักตรงกับเดือนกุมภาพันธ์หรือไม่ก็เดือนมีนาคม

ประวัติวันมาฆบูชา

หลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้ 9 เดือน เมื่อเสร็จพุทธกิจแสดงธรรมที่ถ้ำสุกรขาตาแล้ว ทรงเสด็จไปประทับที่วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ ประเทศอินเดียในปัจจุบัน วันนั้นตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือนมาฆะหรือเดือน 3
เวลาบ่ายพระอรหันต์สาวกของพระพุทธเจ้า 1,250 รูป มาประชุม พร้อมกัน ณ ที่ประทับของพระพุทธเจ้า โดยมิได้นัดหมายนับเป็นเหตุอัศจรรย์ ที่มีองค์ประกอบสำคัญ 4 ประการ เรียกว่าว่า วันจาตุรงคสันนิบาต

สาเหตุสำคัญที่ทำให้พระสาวกทั้ง 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมายในวันมาฆบูชาเพราะ พระอรหันต์ พระสาวกเหล่านั้นซึ่งเคยนับถือศาสนาพราหมณ์มาก่อนต่างได้ระลึกว่า วันนี้เป็นวันสำคัญของศาสนาพราหมณ์ อันเป็นศาสนาเดิมของตนอยู่ ก่อนที่จะหันมานับถือพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า

ในลัทธิศาสนาพราหมณ์เดิมนั้นเมื่อถึงวันเพ็ญเดือนมาฆะ เหล่าผู้ศรัทธาพราหมณ์ลัทธินิยมนับถือกันว่าวันนี้เป็นวันศิวาราตรี โดยจะทำการบูชาพระศิวะด้วยการลอยบาปหรือล้างบาปด้วยน้ำ แต่มาบัดนี้ตนได้เลิกลัทธิเดิมและหันมานับถือพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าแล้ว จึงควรเดินทางไปเข้าเฝ้าบูชาฟังพระธรรมจากพระพุทธเจ้า พระอรหันต์เหล่านั้นซึ่งเคยปฏิบัติศิวาราตรีอยู่เดิม จึงพร้อมใจกันไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยมิได้นัดหมาย

ความหมายของ จาตุรงคสันนิบาต

คือ การประชุมด้วยองค์ 4
จาตุร แปลว่า 4
องค์ แปลว่า ส่วน
สันนิบาต แปลว่า ประชุม

เหตุการณ์พิเศษที่เกิดขึ้นพร้อมกันใน วันมาฆบูชา นี้ คือ
1. เป็นวันที่ พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันที่เวฬุวันวิหารในกรุงราชคฤห์ โดยมิได้นัดหมาย
2. พระภิกษุสงฆ์เหล่านี้ล้วนเป็น เอหิภิกขุอุปสัมปทา คือเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้าทั้งสิ้น
3. พระภิกษุสงฆ์ทุกองค์ที่ได้มาประชุมในครั้งนี้ ล้วนแต่เป็นผุ้ได้บรรลุพระอรหันต์แล้วทุก ๆองค์
4. เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงกำลังเสวยมาฆฤกษ์

วันมาฆบูชาโอวาทปาฏิโมกข์

หลักคำสอนสำคัญหรือคำสอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ได้แก่ พระพุทธพจน์ 3 คาถากึ่ง ที่พระพุทธเจ้าตรัสแก่พระอรหันต์ 1,250 รูป

ถรรถกถากล่าวว่า พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์นี้ แก่ที่ประชุมสงฆ์ตลอดมา เป็นเวลา 20 พรรษา ก่อนที่จะโปรดให้สวดปาฏิโมกข์อย่างปัจจุบันนี้แทนต่อมา

คาถาโอวาทปาฏิโมกข์ หรือ โอวาทปาติโมกข์ มีดังนี้

สพฺพปาปสฺส อกรณํกุสลสฺสูปสมฺปทา
สจิตฺตปริโยทปนํเอตํ พุทธาน สาสนํฯ
ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา
นิพฺพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา
น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี
สมโณ โหติ ปรํ วิเหฐยนฺโตฯ
อนูปวาโท อนูปฆาโต ปาติโมกฺเข จ สํวโร
มตฺตญฺญุตา จ ภตฺตสฺมึ ปนฺตญฺจ สยนาสนํ
อธิจิตฺเต จ อาโยโค เอตํ พุทฺธาน สาสนํฯ

คำแปลคาถาโอวาทปาฏิโมกข์ หรือ โอวาทปาติโมกข์ มีดังนี้

การไม่ทำความชั่วทั้งปวง 1
การบำเพ็ญแต่ความดี 1
การทำจิตของตนให้ผ่องใส 1

นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
ขันติ คือความอดกลั้น เป็นตบะอย่างยิ่ง
พระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวว่านิพพาน เป็นบรมธรรม
ผู้ทำร้ายคนอื่น ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิต
ผู้เบียดเบียนคนอื่น ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะ

การไม่กล่าวร้าย 1
การไม่ทำร้าย 1
ความสำรวมในปาฏิโมกข์ 1
ความเป็นผู้รู้จักประมาณในอาหาร 1
ที่นั่งนอนอันสงัด 1
ความเพียรในอธิจิต 1

นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่เข้าใจกันโดยทั่วไป
หรือรวบรวมและจดจำกันก็คือ ความในคาถาแรกที่ว่า ไม่ทำชั่ว ทำแต่ความดี ทำจิตใจให้ผ่องใส

กิจกรรม ที่ควรปฏิบัติในวันมาฆบูชา วันสำคัญในพุทธศาสนา อีกวันหนึ่ง ซึ่งทางวัดทิพวนาราม หนองหาร เชียงใหม่ ได้จัดทำร่วมกับพุทธศาสนิกชน คือ

ในตอนเช้า พุทธศาสนิกชน ไปวัด ทำบุญตักบาตร หรือจัดสำรับคาวหวานไปทำบุญถวายภัตตาหาร พระ เพื่ออุทิศส่วนกุศลไปให้ญาติพี่น้องที่เสียชีวิต หรือเพื่อตนเอง ฟังพระธรรมเทศนา
ช่วงบ่าย ฟังพระแสดงพระธรรมเทศนา เจริญสมาธิภาวนา ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์องค์ที่ 9 ของราชวงศ์จักรี

ตอนค่ำ นำดอกไม้ ธูปเทียนไปเวียนเทียน 3 รอบที่พระอุโบสถ ด้วยการเดินเวียนขวา จำนวน 3 รอบ และให้ระลึกถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ช่วงเวลาที่เดินอยู่

สถานที่ราชการ ตามบ้านเรือน จะมีการประดับธงชาติ ธงธรรมจักร เพื่อระลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา นอกจากนี้พุทธศาสนิกชนควรบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามสถานที่ต่าง ๆ ตามความสะดวก และรักษาศีล

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *