บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน2559

บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปี 2559

ขอบอกบุญเชิญญาติธรรมช่วยกันอุปถัมภ์การบรรพชาอุปสมบท

ซึ่งเปรียบเหมือนการช่วยส่งเสริมและมีส่วนเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปช่วยกันสร้างพุทธทายาทไม่ว่าจะด้วยทางตรงหรือทางอ้อม
ทายาททางตรงคือผู้ที่ตั้งใจเข้าร่มกาสาวพัตร เตรียมพร้อมบวชเป็นเณรในการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ที่ทางวัดทิพวนาราม หนองหาร ได้เตรียมการและเชิญชวนผู้ที่ตั้งใจจริง บวชเณรในปี 2559 นี้

ทายาททางอ้อมคือฝ่ายพ่อแม่หรือผู้ปกครองที่ยินยอม พร้อมใจ อนุโมทนาให้ลูกหลานได้มีโอกาสได้บวชเป็นลูกศิษย์พระตถาคต ในพุทธศาสนา และผู้อื่นที่ไม่ใช่ญาติที่จิตใจเป็นกุศล อุปถัมภ์ ร่วมทำบุญและอนุโมทนากับผู้ที่จะบวช

ทางวัดทิพวนาราม หนองหาร เชียงใหม่ ขออนุญาตและ บอกบุญท่านทั้งหลายว่า ในวันที่ 31 มีนาคม 2559 จนถึง วันที่ 10 เมษายน 2559 ทางวัด จะ จัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนปี 2559 เป็นการ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2559

จึงขอเรียนเชิญผู้ที่ตั้งใจจะบวช มาร่วมบรรพชาเป็นสามเณร ในครั้งนี้และผู้อุปถัมภ์ ได้มาร่วมทำบุญในครั้งนี้ด้วย

ท่านสามารถเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์การบรรพชาสามเณร รูปละ 500 บาท หรือถวายภัตตาหารและน้ำปานะได้ตามจิตศรัทธา
โปรดแจ้งจุดประสงค์มาได้ที่วัดทิพวนาราม เจ้าอาวาสวัดทิพวนาราม หนองหาร พระครูวิชิต วรคุณ โทรศัพท์ 053-848468, 083-3228258 หรือที่สามเณรกมลธรรม เขียวนวล โทรศัพท์ 098-7698540, 0910174437

ขออนุโมทนากับผู้บวชและผู้ปกครองพร้อมทั้งผู้อุปถัมภ์ของสามเณรใหม่ทุกท่าน

พระครูวิชิตวรคุณ
เจ้าคณะตำบลสันกำเพง (ธ)

หลักการและเหตุผลของโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

เนื่องจากสังคมและสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน มีปัญหาหลายอย่างที่กระทบต่อเยาวชนและประชาชนคนไทยเป็นอย่างมาก ยกตัวอย่างเช่น ปัญหายาเสพติด การพนัน การมั่วสุมของเยาชนที่จะนำกันไปในทางที่ผิดได้ง่าย ปัญหาสิ่งยั่วยุในสื่อ สิ่งตีพิมพ์ สังคมออนไลน์ เป็นต้น
เนื่องจากเยาวชนและประชาชนบางท่าน ขาดความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินชีวิตชอบ ตามหลักธรรมของพุทธศาสนา ดังนั้นการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม การปูพื้นฐานแก่เยาวชนตามหลักธรรม คำสั่งสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า จึงเป็นส่วนหนึ่งในการปลูกฝัง ให้เยาวชน เพื่อจะได้เป็นการแก้ปัญหาให้หมดไปจากสังคมระดับหนึ่ง
วัดทิพวนาราม ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองหาร กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 โรงเรียนบ้านหนองหารทิพวันอุทิศ และคณะศรัทธาชาวบ้านหนองหาร จึงเห็นสมควรที่จะได้ร่วมกันจัดทำโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อน้อมนำบุญกุศลและคุณงามความดี น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สถามบรมราชกุมารี และเป็นการส่งเสริมและอบรมคุณความดีด้านคุณธรรม ศีลธรรมและจริยธรรม ในภาคทฤษฎีและปฏิบัติแด่เยาวชน มีโอกาสสัมผัสชีวิต ภายในวัด ได้เรียนรู้ หลักพระพุทธธรรมจากพระสงฆ์ และจากอาจารย์ ผู้รู้ที่ทางวัดได้เชิญมาบรรยาย และอบรม เกี่ยวกับสิ่งเสพติด สิ่งที่ให้โทษ ต่อสามเณรใหม่ ให้ได้นำประโยชน์ในหลักธรรมะ การอบรมเรื่องต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตในสังคมต่อไปอย่างเป็นประโยชน์และมีความสุข

วัดทิพวนาราม หนองหาร เชียงใหม่

จึงขอเชิญเยาวชน ลูกหลานที่กตัญญู เต็มใจและได้รับการอนุญาตจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนในครั้งนี้ เพื่อจะได้ใช้เวลาในช่วงโรงเรียนปิดเทอมให้เป็นประโยชน์แด่ตนเอง ครอบครัวและสังคม ได้อุทิศตนเป็นลูกที่ดีของบิดา มารดา และหรือผู้ปกครอง การเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนในครั้งนี้ จะทำให้เยาชน ได้เรียนรู้ เข้าใจ หลักธรรม

คำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ได้รับพื้นฐานการปฏิบัติในพุทธศาสนา

วัตถุประสงค์ของโครงการณ์

1. เพื่อความดีและน้อมนำบุญกุศล ที่เกิดจาการบรรพชา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความความกตัญญู
3. เพื่อส่งเสริมประเพณีบรรพชาอุปสมบทให้สืบทอดต่อไป
4. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้หลักพระพุทธธรรมและการปฏิบัติในพุทธศาสนา
5. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้นำหลักพระพุทธธรรม ไปใช้เป็นแนวทางการดำรงชีพต่อไป
6. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักมีความสามัคคี
7. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความสัมพันธ์ที่ดี ต่อพ่อแม่และผู้ปกครอง
8. เพื่อปลูกฝังการพัฒนาในด้านคุณธรรมและจริยธรรมต่อเยาวชน
9. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาในช่วงปิดเทอม บางส่วนให้เป็นประโยชน์แก่ตนเอง

สถานที่บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

วัดทิพวนาราม หรือ วัดหนองหาร ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ระยะเวลาอบรม โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2559 – 10 เมษายน 2559

การรับสมัคร

รับบรรพชาสามเณร จำนวน 60 รูป

ระยะเวลารับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 26 มีนาคม 2559

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 10-16 ปี
2. เต็มใจบรรพชาและได้รับการอนุญาตจากพ่อ แม่ หรือผู้ปกครอง
3. เป็นคนว่านอนสอนง่าย
4. ไม่ติดอาญาแผ่นดิน
5. ไม่ติดสิ่งเสพติด
6. ไม่เป็นโรคร้ายแรง

หลักฐานประกอบการสมัครและข้อบัญญัติ

1. สำเนาสูจิบัตรและสำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
2. พ่อ แม่ หรือผู้ปกครอง มาร่วมเซ็นต์การยินยอมให้บรรพชา 1 ท่าน

ติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่

เจ้าอาวาสวัดทิพวนาราม หนองหาร พระครูวิชิต วรคุณ โทรศัพท์ 053-848468, 083-3228258
หรือที่สามเณรกมลธรรม เขียวนวล โทรศัพท์ 098-7698540, 0910174437

และติดต่อผ่านเว็บไซต์ www.watthipwanaram-nongharn.com หรือ แจ้งความจำนงมาที่อีเมล์ของวัด ได้ที่watthipwanaram@gmail.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *